skriker

Master Words for which people?

author - malyfred / 2005-05-18

"Master Words for which people?" said Mowgli, delighted to show off. "The jungle has many tongues. I know them all."

"A little thou knowest, but not much. See, O Bagheera, they never thank their teacher! Not one small wolfling has come back to thank old Baloo for his teachings. Say the Word for the Hunting People, then, – great scholar!"

"We be of one blood, ye and I," said Mowgli, giving the words the Bear accent which all the Hunting People of the Jungle use.

"Good! Now for the Birds."

Mowgli repeated, with the Kite's whistle at the end of the sentence.

"Now for the Snake People," said Bagheera.

The answer was a perfectly indescribable hiss, and Mowgli kicked up his feet behind, clapped his hands together to applaud himself, and jumped on Bagheera's back, where he sat sideways, drumming with his heels on the glossy skin and making the worst faces that he could think of at Baloo.

„Mistrovská Slova kterého národu?” ptal se Maugli maje radost, že se může pochlubiti. „Džungle má mnoho jazyků. Já je znám všechny.”

„No, něco znáš, ale mnoho ne. Pohleď, Bagýro, nikdy nepoděkují svému učiteli. Nikdy nepřišel ani jediný malý vlček, aby poděkoval starému Balúovi za jeho učení. Řekni tedy slovo pro Lovecký Národ, ty velký učenče.”

„Jsme z jedné krve, vy i já,” řekl Maugli, dávaje slovům medvědí přízvuk, jehož užívají v džungli všichni.

„Dobrá! A nyní heslo ptačí.”

Maugli odpověděl, přidav na konec průpovědi supí hvizd.

„A teď pro Hadí Národ,” řekl Bagýra.

Odpovědí byl nepopsatelný sykot, a Maugli vykopl oběma nohama do zadu a sám si zatleskal, a skočil Bagýrovi na hřbet, kde usedl na bok, kopaje patami jeho hebkou srst a dělaje na Balúa nejošklivější obličeje, které si mohl vymyslit.

"Mästarorden för vilket folk?" sade Mowgli, förtjust att få visa sig på styva linan. "Djungeln har ju många språk. Jag kan dem allesammans."

"Ja, du kan nog en del, men inte mycket. Där ser du, Bagheera, att de aldrig är tacksamma mot sin lärare. Inte en enda liten vargungare har någonsin kommit tillbaka för att tacka gamla Baloo för hans lärdomar. Nå, säg nu ordet för det jagande folket, du lärde man."

"Vi är av samma blod, ni och jag," sade Mowgli och gav orden den björnbetoning som brukas bland alla de jagande folken.

"Bra. Nu vill vi höra fåglarnas ord."

Mowgli läste upp dem och visslade som gladan i slutet på meningen.

"Och nu ormfolkets ord," sade Bagheera.

Svaret blev en fullständigt obeskrivbar väsning, och Mowgli började skutta och dansa omkring, klappade i händerna åt sig själv och hoppade upp på Bagheeras rygg där han satte sig på tvären och trummade med hälarna mot det glänsande skinnet och gjorde de värsta grimaser han kunde åt Baloo.

„Klíčová slova pro jaký lid?” řekl Mauglí a už se těšil, jak se blýskne, „Džungle má mnoho jazyků. Znám je všechny.”

„Trochu, ale moc ne. Jen se podívej, Baghíro, to je nějaká vděčnost k učiteli. Žádné vlče jakživ nepřijde starému Bálúovi poděkovat za vyučení. Pověz tedy, ty moudrá hlavo, slova lovících šelem.”

„Vy a já jsme z jedné krve.” Mauglí to po způsobu lovících šelem pronesl s medvědí výslovností.

„Dobrá. A co řekneš ptákům?”

Mauglí mu to zopakoval a na konci každé věty hvízdl jako luňák.

„A hadům,” řekl Baghíra.

Mauglí odpověděl přímo nepopsatelným sykotem, potom udělal kotrmelec, pochvalně si plácl do dlaní, skočil Baghírovi na hřbet, bokem se tam uvelebil, patami ho kopal do lesklé srsti a hrozně se na Bálúa šklebil.

Author, autor, författare: Rudyard Kipling
Translated by, přeložil, översättning av:
Miloš Maixner, Britt G. Hallqvist, Aloys a Hana Skoumalovi

Tak se tedy učím jazykům, zvláště pak: …loveckému volání cizincovu, které je nutno opakovati hlasitě, pokud se naň nedostane odpovědi, kdykoli někdo z džunglího národa loví mimo hranice svých vlastních lovišť.

»Dovolte mi loviti zde, neboť mám hlad!«

P. S.

V pondělí jsem dělal první část zkoušky ze švédštiny.

Comment

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2004 - 2021 malyfred